Malversació

  • Sentència de l’Audiència Provincial d’Illes Balears núm. 13/2017, de 17 de febrer:

El delicte de malversació de cabals públics requereix la concurrència dels següents elements:

1) L’autor ha de ser funcionari públic en els termes de el  article 24 del Codi Penal, o resultar assimilat a la condició de funcionari per la via de l’art. 435.

2) Com segon element, de naturalesa objectiva, els efectes o cabals, en tot cas de naturalesa moble, han de ser públics. És a dir, han de pertànyer i formar part dels béns propis de l’Administració Pública, qualsevol que sigui l’àmbit territorial o funcional d’aquesta.

3) El tercer element es refereix a l’especial situació en què ha de trobar-se el funcionari respecte de tals cabals o efectes públics. Aquests han d’estar “al seu càrrec per raó de les seves funcions.”, diu el propi tipus penal.

La jurisprudència d’aquesta Sala ha interpretat el requisit de la facultat decisòria del funcionari sobre els béns en el sentit de no requerir que les disposicions legals o reglamentàries que disciplinen les facultats del funcionari li atribueixin específicament tal comesa, referint-se també a les funcions efectivament exercides.

4) Com a quart i últim element, l’acció punible a realitzar consisteix a “sostreure o consentir que un altre sostregui”, la qual cosa equival a una comissió activa o merament d’omissió -trencament del deure d’impedir- que equival a una apropiació sense ànim de reintegrament, la qual cosa tenyeix l’acció com essencialment dolosa- element subjectiu del tipus-, i una actuació en la qual ara el tipus inclou l’ànim de lucre.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.