Delictes contra la propietat intel·lectual

  • Sentència de l’Audiència Provincial de Cadis núm. 427/2012, de 27 de novembre:

Els elements constitutius del delicte són els següents:

1) Una acció de reproducció, distribució o comunicació pública d’una obra literària, artística o científica, o de transformació, interpretació o execució de les mateixes en qualsevol mena de suport, o la seva comunicació per qualsevol mitjà.

S’entén per reproducció la fixació de l’obra en un mitjà que permeti la seva comunicació i l’obtenció de còpies de tota o part d’ella (article 18 de la Llei de Propietat Intel·lectual ) i, per distribució, la posada a la disposició del públic de l’original o còpies de l’obra mitjançant la seva venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma (article 19 de la Llei de Propietat Intel·lectual).

2) Manca d’autorització per a qualsevol classe d’aquestes activitats per part dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual.

3) Realització intencionada de tals conductes amb la concurrència de dol específic, en concret l’ànim de lucre.

4) Que tals conductes causin un perjudici a un tercer, titular dels drets de propietat intel·lectual, i que es presumeix quan la reproducció, el plagi, la distribució i la comunicació pública es fa mitjançant un preu que evidencia el guany deixat d’obtenir per aquell.

Estem davant un delicte de mera activitat que es comet en tant es posseeixin obres artístiques, en disposició de venda i ulterior distribució a tercers, amb ànim de lucre i en perjudici dels titulars dels drets d’autor.

Finalment, per a apreciar el perjudici de tercers que reclama també l’article 270 del Codi per a la seva realització, bastarà a aquesta fi amb la comprovació que la venda té lloc sense liquidar els corresponents drets que pertanyen a aquells titulars, perquè aquesta sola evidència ens condueix a atribuir a aquests un minvament retributiu que resulta bastant per a integrar l’element del perjudici, com a benefici deixat d’obtenir pels seus drets d’autor.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.