Corrupció entre particulars

  • Interlocutòria del Jutjat Central d’Instrucció 5 de l’Audiència Nacional núm. 2015/622:

En relació amb el delicte de corrupció entre particulars (art. 286 bis CP), introduït pel 5/2010, de 22.06, en el cas de la corrupció activa la conducta típica consisteix en el fet que el subjecte actiu per si o per persona interposada, prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d’una empresa mercantil o d’una societat, associació, fundació o organització un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa no justificats perquè li afavoreixi a ell o a un tercer enfront d’uns altres, incomplint les seves obligacions en l’adquisició o venda de mercaderies o en la contractació de serveis professionals.

Per part seva, en el cas de la corrupció passiva, la conducta típica ha de consistir a rebre, sol·licitar o acceptar un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa no justificats, conductes establertes en paral·lel a les anteriors, ja que contemplen a l’altra part de la contractació.

El bé jurídic protegit en aquest tipus delictiu és la lliure competència (justa i honesta, com indica l’Exposició de Motius de la EL 5/2010), que podria veure’s fortament influïda d’una manera negativa a través de la introducció, en el marc de les relacions contractuals econòmiques, d’elements estranys als propis del lliure joc dels productes i serveis, provocant una distorsió de les regles del bon funcionament del mercat.

Aquest delicte és un delicte de resultat tallat o de mera activitat, que s’integra amb la simple promesa, oferiment o concessió (en la corrupció activa), o amb la recepció, sol·licitud o acceptació (en la corrupció passiva), d’un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa no justificats, amb la finalitat d’aconseguir un tracte de favor per a si o per a un tercer enfront d’uns altres (o afavorir-ho, en el cas de la corrupció passiva).

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.