Conducció sense permís

  • Sentència de l’Audiència Provincial de Cadis núm. 17/2014, de 5 de febrer:

Una interpretació literal del precepte juntament amb una adequada comprensió del bé jurídic protegit, permet concloure que la conducció de vehicles amb permís inadequat a la seva categoria no és subsumible en el tipus, però sí que ho és, en canvi, la conducció de vehicles per qui té exclusivament una llicència per a ciclomotors.

La redacció de l’article estudiat únicament distingeix entre tots dos tipus (vehicles i ciclomotors) i es refereix també de manera alternativa a dos tipus d’autorització administrativa (permís i llicència) com suposats radicalment diferents, la qual cosa es correspon amb la realitat, ja que els requisits d’aptitud de cada tipus d’autorització són netament diferenciats.

Amb l’entrada en vigor del Reglament General de Conductors aprovat per  RD 818/2009, de 8 de maig, es crea una nova categoria de permís, la classe AM, amb eficàcia en l’espai comunitari i que substitueix a la fins ara existent llicència per a conduir ciclomotors, quedant reduïda la llicència de conducció només a dues classes, per a vehicles agrícoles i per a persones amb la mobilitat reduïda, així com a les altres autoritzacions administratives per a conduir (articles 4 i 6 del Reglament).

A més, en l’Annex V del referit reglament s’estableixen els requisits per a l’obtenció del permís de conduir ciclomotors (denominat AM), tals com un reconeixement mèdic, ser major de quinze anys per a obtenir-lo i de divuit perquè es puguin transportar passatgers, un examen teòric de coneixements específics que versarà sobre les normes i senyals reguladors de la circulació i qüestions, factors, equips i elements de seguretat concernents al conductor, al vehicle i, si escau, a la càrrega transportada, i respecte als coneixements pràctics, la prova a superar consisteix únicament a efectuar una ziga-zaga entre jalons a velocitat reduïda i circular sobre una franja d’amplària limitada. Les proves enumerades, que s’han d’aprovar per a la concessió del permís AM, són d’un nivell substancialment inferior a la resta dels permisos i habilita exclusivament per a la conducció de ciclomotors.

Ens trobem, doncs, amb una sèrie de conceptes introduïts pel RD 818/2009, de 8 de maig, que afectaran la integració del tipus penal del  article 384  del Codi Penal , per tractar-se d’una norma penal en blanc.

En conseqüència, el respecte al principi de legalitat obligava a estimar atípica la conducció de vehicles a motor amb el nou permís creat, que des d’ara habilita per a conduir ciclomotors en haver quedat expressament integrada l’anterior llicència de conducció dels mateixos per aplicació de la Disposició Transitòria Segona (fins a la seva substitució pel nou permís sense necessitat de superar cap prova específica).

Això, amb independència de la corresponent sanció administrativa que procedeixi. Així, l’article 65.5 del text articulat de la  Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, aprovat per RD legislatiu 339/90, de 2 de març, en la seva actual redacció, se sanciona el no tenir permís o llicència de conducció i en l’Annex II punt 9 del mateix text legal a qui circula tenint un permís de conducció si bé resulta inadequat; imposant diferents conseqüències en tractar-se d’infraccions diferents.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.