Abús sexual

  • Sentència de l’Audiència Provincial de Saragossa núm. 45/2015, d’11 de setembre:

L’article 181.1 del Codi Penal castiga al que, sense violència o intimidació i sense que mediï consentiment, realitzés actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d’una altra persona.

Conforme a la doctrina asseguda en la Sentència del Tribunal Suprem 197/2005, de 15 de febrer, aquest delicte es defineix, per tant, com la realització d’actes atemptatoris a la llibertat sexual d’una altra persona, sense violència ni intimidació i sense el consentiment d’aquesta última.

El tipus bàsic ve caracteritzat per la Jurisprudència per la concurrència dels següents elements:

1) Un element objectiu de contacte corporal o tocament impúdic, o qualsevol altra exteriorització o materialització amb significant sexual, en principi sense que representi accés carnal.

2) Aquest element objectiu pot realitzar-se tant executant-lo el subjecte actiu sobre el cos del subjecte passiu, com amb maniobres que aquest realitzi sobre el cos d’aquell, sempre que aquestes s’imposin a persones incapaces de consentir lliurement.

3) Un element subjectiu o tendencial, que tenyeix d’antijuridicitat la conducta i que s’expressa en el clàssic “animo libidinós” o propòsit d’obtenir una satisfacció sexual.

En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 13 de setembre de 2.002 considera que l’article 181.1 del Codi Penal tipifica una conducta no recollida en les normatives anteriors penals, en què l’atemptat a la llibertat sexual es produeix per la mera falta de consentiment de la víctima, sense concórrer violència i intimidació.

Com exposa la Sentència del Tribunal Suprem de 15 de desembre de 2.000, el delicte d’abús sexual es caracteritza per l’element negatiu de la falta de violència i intimidació i per l’element negatiu d’absència de consentiment de la víctima, com a lliure exercici de la llibertat sexual. L’element subjectiu consistirà en l’ànim libidinós o propòsit d’obtenir una satisfacció sexual en l’agent del fet, o almenys en el coneixement del caràcter sexual de l’acció.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.